Algemene Voorwaarden

InCompanyMedia IPTV
Levering IP-televisiedienst over een netwerk

Artikel 1.  Definities
De in dit document met hoofdletters geschreven termen hebben de volgende betekenis:

 • Artikel 1.1.  Dienst:

De televisiedienst (met eventuele aanvullende diensten zoals Video-on-Demand, NETPVR, Familiekanalen, Live TV pauzeren, Gaming, YouTube portal, koppelingen met sociale media) die InCompanyMedia via een Netwerk levert zoals overeengekomen bij de aanvraag.

De telefoniedienst, VoIP.

De internet dienst

 • Artikel 1.2.  Overeenkomst:

De door InCompanyMedia geaccepteerde aanvraag tot leveren van de overeengekomen Dienst.

 • Artikel 1.3.  Algemene Voorwaarden:

De bepalingen uit dit document.

 • Artikel 1.4.  InCompanyMedia:

Het bedrijf InCompanyMedia BV gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14129267, hierna aangeduid met de naam “InCompanyMedia”.

 • Artikel 1.5.  Netwerk: 

Het IP-telecommunicatie netwerk dat u en InCompanyMedia gebruiken om de door u afgenomen Dienst aan u te leveren.

 • Artikel 1.6.  Apparatuur en Client software:

De om de Dienst af te kunnen nemen benodigde apparatuur, zoals een smart tv en een settop box inclusief accessoires zoals afstandsbediening en aansluitsnoeren, of de applicaties (software)  die nodig zijn en u van InCompanyMedia koopt of die InCompanyMedia u ter beschikking stelt.

 • Artikel 1.7.  Website:

www.incompanymedia.com

 • Artikel 1.8.  Eigendomsvoorbehoud:

Het behouden van de eigendom door InCompanyMedia van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs voor al deze goederen in zijn geheel is voldaan.

Artikel 2.  Aanbod tot dienstverlening door InCompanyMedia

 • Artikel 2.1.  

InCompanyMedia is bereid met u de Overeenkomst aan te gaan om u de Dienst te leveren. De Dienst kan alleen in combinatie met toegang tot een door InCompanyMedia aangewezen Netwerk worden afgenomen. De aanwezigheid en aansluiting op dit Netwerk is uw eigen verantwoordelijkheid. U mag de Dienst slechts afnemen voor zakelijk gebruik.

 • Artikel 2.2.

Om de Dienst af te nemen, dient u een aanvraag in te dienen bij InCompanyMedia middels uw reseller, of rechtstreeks per mail aan: [email protected]. Op het aanvraagformulier dient u aan te geven welke vorm van de Dienst u aan wenst te vragen.

 • Artikel 2.3.

InCompanyMedia mag uw aanvraag gemotiveerd weigeren indien u handelingsonbekwaam blijkt, bijvoorbeeld omdat u minderjarig bent, of:

 • u de aanvraag hebt ingediend als consument zonder raamovereenkomst met een instelling bijvoorbeeld
 • u de gevraagde gegevens niet volledig of niet juist hebt ingevuld, of de verlangde identificatie niet overlegt;
 • een eerdere overeenkomst tussen u en InCompanyMedia is beëindigd of ontbonden door wanprestatie aan uw kant; of
 • de door u gewenste Dienst niet op het door InCompanyMedia vereiste Netwerk  aan u leverbaar is
 • de door u gewenste Dienst naar het oordeel van InCompanyMedia niet leverbaar of realiseerbaar is op uw adres.
 • Artikel 2.4.

De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat InCompanyMedia uw aanvraag heeft geaccepteerd en u dit schriftelijk dan wel elektronisch gemeld heeft. Indien pas na dit moment blijkt dat de in artikel 2.3 genoemde gronden toch van toepassing blijken, heeft InCompanyMedia het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen.

 • Artikel 2.5.

Totdat de Overeenkomst tot stand gekomen is, is InCompanyMedia gerechtigd het aanbod van Diensten te wijzigen of het gebied waar deze geleverd worden aan te passen.

 • Artikel 2.6.  

Indien de Overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen heeft u het recht de overeenkomst binnen zeven werkdagen na de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, of na de dag waarop u een bevestiging daarvan heeft gehad, zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Dit recht komt echter te vervallen als u binnen deze periode reeds gebruik heeft gemaakt van de Dienst.

Artikel 3.  Levering van de Diensten

 • Artikel 3.1.  

Zo spoedig mogelijk na aanvaarding zal InCompanyMedia u de voor het leveren van de Dienst benodigde Apparatuur doen toekomen. Deze Apparatuur kunt u van InCompanyMedia kopen, dan gelden de bepaling van artikel 7, of InCompanyMedia geeft u deze Apparatuur in bruikleen, zie hiervoor artikel 6.

 • Artikel 3.2.

Na aanvaarding zal InCompanyMedia zich inspannen om de overeengekomen Dienst te leveren via het Netwerk.  Hoewel InCompanyMedia haar best zal doen om ongestoorde levering te realiseren, is het technisch gezien echter onmogelijk elke storing of beperking van levering te voorkomen. Eventuele toegezegde snelheden, beschikbaarheidspercentages en andere kengetallen omtrent prestaties van de Dienst zijn te allen tijde indicatief.

Indien de Dienst in een gesloten tunnel (IP-sec bijvoorbeeld) over een internetverbinding wordt geleverd, kan InCompanyMedia geen garantie over de kwaliteit van de signalen via die internetverbinding, noch garanties over de beschikbaarheid via die verbinding geven.

 • Artikel 3.3.

InCompanyMedia zal u een digitaal pakket aan televisiezenders leveren. De exacte inhoud van dit pakket wordt u via de Website gemeld en is afhankelijk van uw pakketkeuze. InCompanyMedia is gerechtigd het pakket van tijd tot tijd te wijzigen op basis van de beschikbaarheid van de zenders. Wanneer bij een wijziging zender(s) verwijderd of vervangen worden, zal InCompanyMedia ernaar streven dit ten minste één maand van tevoren aan te kondigen op de Website en andere geschikte middelen.

 • Artikel 3.4.

Indien en voor zover een goede installatie of uitvoering van een Dienst dit vereist, heeft InCompanyMedia het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. InCompanyMedia blijft echter uw vaste aanspreekpunt voor deze werkzaamheden.

 • Artikel 3.5.

Voor de Dienst kan InCompanyMedia u een gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen, bijvoorbeeld voor toegang tot de IPTV web portal. U dient dit wachtwoord strikt geheim te houden. Iedere actie die middels deze gebruikersnaam en wachtwoord gebeurt, wordt geacht onder uw verantwoordelijkheid en risico te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik hiervan dient u dit zo spoedig mogelijk aan InCompanyMedia te melden, zodat deze maatregelen kan nemen.

 • Artikel 3.6.

InCompanyMedia heeft het recht de Dienst buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien u één of meer van uw verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt of u in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.

 • Artikel 3.7.

U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van een Dienst in het kader van de Overeenkomst, ook ten aanzien van derden. Indien derden bewust of onbewust gebruik hebben gemaakt van uw Dienst, en daarmee kosten maken, blijft u verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur.

 • Artikel 3.8.

De inhoud van Diensten wordt veelal door derden samengesteld. InCompanyMedia is in deze gevallen slechts een doorgeefluik. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud aanstootgevend, kwetsend, godslasterlijk, ongeschikt voor minderjarigen of strafbaar is. Door de Dienst te gebruiken, aanvaardt u dat u als enige verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor de gevolgen van dit gebruik.

 • Artikel 3.9.

Het is niet toegestaan de Dienst te wederverkopen, doorleveren of op andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, tenzij anders overeengekomen.

 • Artikel 3.10.

Omdat het hier om een zakelijke dienstverlening gaat en InCompanyMedia niet de openbaarmaker is van de content, is met de auteursrechtenorganisaties afgesproken dat InCompanyMedia niet verantwoordelijk is voor de afdracht van auteursrechten. Het is aan de afnemer en de uiteindelijke openbaarmaker om contact op te nemen met de auteursrechtenorganisaties om te overleggen over de afdracht van auteursrechten. InCompanyMedia kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor claims met betrekking tot de afdracht van auteursrechten. Dat geldt ook voor de rechten m.b.t. publieke doorgifte van het signaal, in Nederland behandeld door Videma, dat is ook de verantwoordelijkheid van de klant van InCompanyMedia.

 • Artikel 3.11

Het herroepingsrecht is een recht dat consumenten in Nederland toestaat om binnen 14 dagen na de ingangsdatum hun contract te beëindigen. Echter geldt dat niet voor producten die inCompanyMedia levert waar direct gebruik van gemaakt kan worden zoals extra zenderpakketten die bij een klant geactiveerd worden. InCompanyMedia biedt dan ook op deze diensten geen herroepingsrecht.

Als klanten zenderpakketten aanvragen of andere diensten die direct geactiveerd worden, accepteren ze daarom dat ze hun herroepingsrecht verliezen.

Het verliezen van het het herroepingsrecht voor consumenten heeft geen gevolgen voor de andere consumentenrechten zoals het kunnen opzeggen van een digitale dienst met een opzegtermijn van één maand per de 1ste van de maand na een eventuele eerste abbonnement-termijn.

Dit artikel geldt niet voor de zakelijke klanten van InCompanyMedia.

Artikel 4.  Ondersteuning en helpdesk

 • Artikel 4.1.

InCompanyMedia zal zich inspannen om u te ondersteunen bij de installatie en het gebruik van de door u afgenomen Dienst. Hiertoe biedt zij informatie over deze Dienst en aanverwante zaken aan op haar Website.

 • Artikel 4.2.

InCompanyMedia stelt voorts toegang per e-mail, webformulier of telefoon tot een helpdesk ter beschikking. Deze helpdesk biedt tweedelijnsondersteuning en is in beginsel beschikbaar tijdens kantooruren. De exacte beschikbaarheid en kosten voor deze helpdesk en eventuele reparateur worden vermeld op de Website.

Artikel 5.  Wijzigingen in de Dienst 

 • Artikel 5.1.

InCompanyMedia kan de technische eigenschappen van de Dienst of de daarbij benodigde Apparatuur wijzigen om aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven beantwoorden. InCompanyMedia zal u hierover zo goed mogelijk informeren. In beginsel gebeurt dit via de Website. Houd deze dus regelmatig in de gaten.

 • Artikel 5.2.

InCompanyMedia zal zich inspannen om dergelijke wijzigingen zo te realiseren dat deze geen gevolgen hebben voor de mogelijkheden van de Dienst of de door u gebruikte Apparatuur. Mocht dit toch het geval zijn, dan zal InCompanyMedia u daarover tijdig informeren.

 • Artikel 5.3.

Indien technische of maatschappelijke ontwikkelingen InCompanyMedia daartoe noodzaken is InCompanyMedia gerechtigd de Dienst op te heffen met een opzegtermijn van één maand. De Overeenkomst wordt hierop aangepast; eventueel reeds voor deze Dienst vooruit betaalde bedragen worden terugbetaald. U kunt echter geen aanspraak maken op aanvullende of vervangende schadevergoeding als gevolg van een dergelijke opheffing.

Artikel 6.  Apparatuur in bruikleen

 • Artikel 6.1.  

Ten behoeve van de levering van de Dienst kan InCompanyMedia Apparatuur beschikbaar stellen zoals een een smart tv of/en een settop box met afstandsbediening. Apparatuur kan aan u worden verkocht of in bruikleen worden gegeven. Indien u apparatuur koopt, gelden daarvoor de voorwaarden zoals vermeld in artikel 7 bij de koop worden gemeld in plaats van de voorwaarden uit dit artikel.

 • Artikel 6.2. 

De ter beschikking gestelde Apparatuur blijft, indien niet anders overeengekomen, eigendom van InCompanyMedia en wordt u slechts in bruikleen gegeven. U dient zorgvuldig om te gaan met deze Apparatuur en deze na beëindiging van de Overeenkomst op welke wijze dan ook te retourneren aan InCompanyMedia.

 • Artikel 6.3.

Indien de ter beschikking gestelde Apparatuur beschadigd blijkt en dit aan u te wijten is, dient u daarvoor schadevergoeding te betalen. Voorbeelden van dergelijke beschadigingen zijn:

 • Het gebruik van materialen die niet geschikt zijn voor de Apparatuur, zoals een verkeerde voedingsadapter;
 • het beschilderen of beplakken van de Apparatuur of contacten;
 • het blootstellen van de Apparatuur aan stof, vloeistof, vocht of extreme temperaturen, of aan brandende voorwerpen zoals kaarsen, sigaretten of open vuur;
 • het afdekken van de Apparatuur, waardoor ventilatie verminderd wordt;
 • het openen van de Apparatuur;
 • ruwe behandeling, zoals stoten, vallen en buigen.
 • Artikel 6.4.  

InCompanyMedia garandeert de conformiteit en correcte werking van de ter beschikking gestelde Apparatuur gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Ter nakoming van deze garantie kunt u echter uitsluitend aanspraak maken op vervangende Apparatuur gedurende de garantieperiodevan één jaar.

 • Artikel 6.5. 

Het is u niet toegestaan de ter beschikking gestelde Apparatuur te (laten) onderhouden, aanpassen of herstellen buiten InCompanyMedia om, tenzij InCompanyMedia weigert u vervangende Apparatuur beschikbaar te stellen.

 • Artikel 6.6.

Indien u in plaats van de door InCompanyMedia beschikbaar gestelde Apparatuur eigen Apparatuur gebruikt voor de Dienst, kan InCompanyMedia niet garanderen dat uw afname van de Dienst correct verloopt. Indien zulke eigen apparatuur schade veroorzaakt bij InCompanyMedia of bij anderen, bent u hiervoor aansprakelijk.

 • Artikel 6.7.

De streaming servers van InCompanyMedia worden geleverd inclusief een licentie. Die licentie wordt online ter beschikking gesteld en treedt in werking zodra de server op het internet wordt aangesloten. Afsluiten van de licentie kan enkel als: of de software wordt verwijderd, of indien de server geen verbinding meer maakt via het internet. Indien InCompanyMedia de toegang tot deze servers wordt geweigerd en derhalve de servers niet ontmanteld kunnen worden, zullen de bestaande licentiekosten worden verhaald op de klant, ondanks het feit dat de overeenkomst met InCompanyMedia al beëindigd is.

Artikel 7.  Garantie op van InCompanyMedia gekochte de Apparatuur

 • Artikel 7.1.  

Indien u Apparatuur van InCompanyMedia heeft gekocht in het kader van de levering van de Dienst komen u de rechten met betrekking tot garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

 • Artikel 7.2.  

Indien de afgeleverde Apparatuur niet aan de verwachtingen beantwoordt, dan dient u binnen twee maanden na ontdekking hiervan InCompanyMedia in kennis te stellen. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van InCompanyMedia. InCompanyMedia zal binnen 20 werkdagen reageren op de door u gedane klacht.

 • Artikel 7.3.

Indien InCompanyMedia uw reclame gegrond acht, wordt de Apparatuur na onderling overleg gerepareerd, vervangen of vergoed. De maximale door InCompanyMedia uit te keren vergoeding is gelijk aan de betaalde prijs van de Apparatuur.

 • Artikel 7.4.

Indien een defect aan de Apparatuur aan uzelf is te wijten biedt InCompanyMedia u de mogelijkheid tegen de kostprijs nieuwe Apparatuur aan te schaffen. Deze kosten dient u aan InCompanyMedia te voldoen.

 • Artikel 7.5. 

Voor alle gekochte apparatuur van InCompanyMedia geldt het Eigendomsvoorbehoud. Zie artikel 1.8

Artikel 8.  Buitengebruikstellen van de dienstverlening

 • Artikel 8.1.  

InCompanyMedia heeft het recht om levering van de Dienst (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen indien u uw verplichtingen niet of niet volledig nakomt en/of wanneer InCompanyMedia het vermoeden heeft dat u zenders of programma’s doorlevert aan derden of distribueert via media zoals Internet. InCompanyMedia kan echter geen beroep doen op dit recht als uw niet-nakoming dit niet rechtvaardigt.

 • Artikel 8.2. 

InCompanyMedia kan dit recht pas uitoefenen nadat u in gebreke bent gesteld of nadat InCompanyMedia u heeft gewaarschuwd krachtens een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden die haar het recht van buitengebruikstelling geeft. Gehele of gedeeltelijke buitengebruikstelling zonder dergelijke mededeling is alleen mogelijk in zeer dringende gevallen. InCompanyMedia zal u dan zo snel mogelijk achteraf informeren over de buitengebruikstelling en de reden daarvoor.

 • Artikel 8.3.

Bij een tijdelijke buitengebruikstelling blijven uw verplichting tot betaling van de maandelijkse vergoedingen en van de overige verschuldigde vergoedingen bestaan. Bij permanente buitengebruikstelling wordt een vergoeding voor het afsluiten gevorderd ter grootte van de resterende contractstermijn.

 • Artikel 8.4. 

Tot hernieuwde ingebruikneming wordt weer overgegaan indien u binnen 14 kalenderdagen uw verplichtingen (weer) nakomt. Bij sommige vormen van buitengebruikstelling kan voor hernieuwde ingebruikneming een bedrag van 80 euro aan heraansluitingskosten verschuldigd zijn.

Artikel 9.  Prijzen en betalingsvoorwaarden

 • Artikel 9.1.  

InCompanyMedia kan u eenmalig, maandelijks, per kwartaal of per jaar bij vooruitbetaling factureren.  Indien u de Dienst voor minder dan een maand afneemt, bent u, indien niet anders is overeengekomen, voor elke dag een navenant deel van het maandbedrag verschuldigd. Bij sommige onderdelen van de Dienst wordt achteraf afgerekend, bijvoorbeeld bij video-on-demand. De betalingstermijn van de factuur is 31 kalenderdagen na factuurdatum.

 • Artikel 9.2. 

Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt via de bestelprocedure op de Website dient u de betaling op de in de bestelprocedure gegeven methoden te voldoen. De beschikbare betaalmethoden vereisen allen betaling vooraf.

 • Artikel 9.3. 

De prijzen op de factuur en op de Website zijn exclusief BTW en eventuele bezorgkosten.

 • Artikel 9.4.  

Uw betalingsverplichting ontstaat op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen. Als levering van de Dienst op de afgesproken datum niet kan beginnen door een oorzaak die aan u te wijten is, kan InCompanyMedia u desondanks verplichten te betalen vanaf deze afgesproken datum.

 • Artikel 9.5.  

Betaling dient te geschieden middels automatische incasso. Indien u InCompanyMedia een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt dient u ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo staat op het bij InCompanyMedia bekende bank- of girorekeningnummer ten laste waarvan de verschuldigde betaling zal plaatsvinden.

 • Artikel 9.6. 

Indien geen machtiging tot automatische incasso is verstrekt waardoor InCompanyMedia betaling verkrijgt, dient betaling  te geschieden op een door InCompanyMedia aan te wijzen Nederlandse bankrekening. InCompanyMedia zal u maandelijks elektronisch factureren voor de toegang en de overeengekomen Dienst(en). Indien u een specificatie van kosten voor de Dienst(en) wenst die boven de specificatie van de factuur uitgaat, of liever maandelijks een papieren factuur ontvangt, zal InCompanyMedia deze op uw verzoek zo spoedig mogelijk verstrekken. InCompanyMedia is echter gerechtigd hiervoor een vergoeding te vragen.

 • Artikel 9.7. 

InCompanyMedia is gerechtigd de prijzen van tijd tot tijd aan te passen. Een prijsverhoging wordt aangemerkt als een voor u nadelige wijziging van de Overeenkomst in de zin van Artikel 12.1.

 • Artikel 9.8.

Alle prijzen zullen eens per jaar, per 1 januari, geïndexeerd worden conform de Nederlandse CPI index.

 • Artikel 9.9.

Verhoging van de zenderkosten zullen altijd doorberekend worden aan de klant, ook gedurende het lopende jaar,

 • Artikel 9.10. 

Indien u niet tijdig betaalt, bent u de dag na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is InCompanyMedia gerechtigd om over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente in rekening te brengen. Bij een niet tijdige betaling bent u verder verplicht om alle kosten voor incasso te voldoen, daaronder inbegrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

 • Artikel 9.11. 

InCompanyMedia zal u na het verstrijken van de betalingstermijn elektronisch een herinnering sturen met een nieuwe betalingstermijn van zeven kalenderdagen. Indien u ook na herinnering niet tijdig betaalt, zal InCompanyMedia u per post een aanmaning sturen met daarin een laatste betalingstermijn van vijf kalenderdagen. Als u ook niet binnen die laatste termijn betaalt, is InCompanyMedia gerechtigd om levering van de Dienst, zie artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, te staken totdat u de verschuldigde bedragen voldaan hebt.

 • Artikel 9.12.  

Bij de vaststelling van de hoogte van de factuur is de administratie van InCompanyMedia leidend. Indien u van mening bent dat een factuur van InCompanyMedia niet correct is, dient u dit binnen de betalingstermijn gemotiveerd te melden bij InCompanyMedia. Indien u de reden voor het bezwaar niet binnen deze termijn had kunnen ontdekken, dan dient u het bezwaar zo snel mogelijk na ontdekking in te dienen. Na ontvangst van het bezwaar zal InCompanyMedia een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Gedurende dit onderzoek hoeft u het betwiste deel van de factuur niet te betalen. Het niet-betwiste deel dient u echter binnen de gewone betalingstermijn te voldoen.

 • Artikel 9.13. 

Indien de Overeenkomst rechtsgeldig wordt beëindigd zal InCompanyMedia u reeds vooruitbetaalde bedragen binnen 30 kalenderdagen na beëindiging terug storten op het bij InCompanyMedia van u bekende bankrekeningnummer.

 • Artikel 9.14. 

Met betrekking tot het onbeperkt-bellen-abonnement geldt de volgende Fair Use Policy: onbeperkt bellen is bedoeld als ‘abonnement zonder verrassingen op de factuur’ waarbij de klant een gemiddeld maandelijks bedrag betaald voor de gesprekken. De ene keer belt de klant wat meer, de andere keer wat minder, maar het bedrag is elke maand hetzelfde en het belgedrag wordt uitgemiddelde over alle klanten. Hierdoor kan de klant zonder zorgen bellen vanaf de vaste telefoon.

Om misbruik van het onbeperkt abonnenment tegen te gaan, zijn er limieten gesteld aan dit bellen. De beperking die InCompanyMedia stelt is dat de klant niet maand na maand veel meer telefonie verkeer verbruikt dan het gemiddelde van alle overige gebruikers van Onbeperkt Bellen. 

Indien u geen normaal gebruik maakt van Onbeperkt Bellen zal InCompanyMedia u hierover informeren en verzoeken het gebruik aan te passen. Hierbij geven wij tevens aan wat het gemiddelde verbruik van alle overige abonnees van Onbeperkt Bellen is. U krijgt minimaal 2 maanden de kans om uw gebruik aan te passen. Indien u ondanks onze verzoeken blijvend geen normaal gebruik maakt van Onbeperkt Bellen, heeft InCompanyMedia het recht het abonnement te beëindigen en u een aanbod te doen voor een ander type abonnement.

Onbeperkt bellen is exclusief betaalde 08- en 09-nummers en betaalde sevice- en internetnummers.

Artikel 10.  Aansprakelijkheid van InCompanyMedia

 • Artikel 10.1.  

InCompanyMedia aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

 • Artikel 10.2. 

Voor de levering van de Dienst is InCompanyMedia afhankelijk van diensten of netwerken van derden. InCompanyMedia is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door bijvoorbeeld verstoringen in diensten of netwerken van derden, en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kosten die gemaakt worden voor het oplossen van netwerkproblemen, noch verantwoordlijk gehouden worden voor het oplossen van de problemen in derden netwerken.

Problemen van ICM’s signaalverwerking in derden netwerken van de klant die buiten de verantwoordelijkheid van InCompanyMedia liggen kunnen nimmer een geldende reden zijn om lopende contracten te ontbinden.

 • Artikel 10.3.

Levertermijnen van de voor de dienst benodigde apparatuur zijn altijd indicatief en onder voorbehoud. Voor wat betreft de leveringsvoorwaarden voor leveringen, gelden altijd de leveringsvoorwaarden van de betreffende transporteur. InCompanyMedia kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade als gevolg van te late leveringen.

 • Artikel 10.4.

In het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst na acceptatie van de dienst, daaronder uitdrukkelijk tevens begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting, is InCompanyMedia jegens u slechts beperkt aansprakelijk. InCompanyMedia is namelijk uitsluitend aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

 • Artikel 10.5.

Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd is het totaal van de gebruiksvergoeding (inclusief BTW) bedongen voor de betreffende Dienst gedurende drie maanden. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van InCompanyMedia.

 • Artikel 10.6.

Indien u meent dat InCompanyMedia aansprakelijk is voor schade, dient u InCompanyMedia zo spoedig mogelijk nadat u de schade heeft geconstateerd, doch uiterlijk binnen twee maanden, schriftelijk in gebreke te stellen. Daarbij dient u duidelijk aan te geven om welke schade het gaat en waarom dit naar uw mening aan InCompanyMedia toe te rekenen is. U dient verder InCompanyMedia een redelijke termijn te geven om de vermeende tekortkoming recht te zetten, voor zover dat mogelijk is.

 • Artikel 10.7.

Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt na verloop van een jaar gerekend vanaf het moment dat de schadebrengende gebeurtenis zich voordeed.

 • Artikel 10.8

De telefoniediensten van InCompanyMedia worden aangeboden op basis van “best effort”. Schade, materieel of immaterieel, door onbereikbaarheid ten gevolge van disfunctioneren van telecom apparatuur en -verbindingen, kan nooit verhaald worden op inCompanyMedia.

 • Artikel 10.9

Het gebruik van de apps op apparatuur die InCompanyMedia levert is geheel op eigen risico. Als automatische check-out op apps niet mogelijk is en de kijker met zijn account inlogt en niet uitlogt bij vertrek, is InCompanyMedia niet verantwoordelijk voor het eventuele misbruik dat gemaakt kan worden met de inloggegevens en andere persoonlijke gegevens door derden. De gebruiker van de apps is zelf verantwoordelijk voor het uitloggen en het verwijderen van persoonlijke gegevens.

Artikel 11.  Overmacht

 • Artikel 11.1. 

In geval van overmacht of wanneer InCompanyMedia door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, totdat aan deze situatie een einde is gekomen. InCompanyMedia zal u hierover zo snel mogelijk berichten.

 • Artikel 11.2.

Indien deze situatie langer dan zes weken duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen, echter zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer. InCompanyMedia zal bedragen die bij wijze van vooruitbetaling zijn voldaan naar verhouding aan u terugbetalen.

 • Artikel 11.3.

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur of de stroomvoorziening, (distributed) denial-of-service aanvallen, extreme weersomstandigheden, blikseminslag, brand, overstromingen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, stakingen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering alsmede in- en uitvoerbelemmeringen.

Artikel 12.  Verlenging en opzegging

 • Artikel 12.1.  

De Overeenkomst tot levering van de dienstverlening heeft een looptijd van één jaar ingaand op de dag waarop InCompanyMedia uw aanvaarding bevestigt. Binnen dit jaar is tussentijdse opzegging van deze Overeenkomst alleen mogelijk bij overlijden, verhuizing buiten het verzorgingsgebied van InCompanyMedia of een voor u nadelige wijziging van de Algemene Voorwaarden.

 • Artikel 12.3. 

Voor zakelijke klanten: de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van de Dienst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tot wederopzegging. Opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand binnen het eerste jaar. Als ingangsdatum wordt de datum van activeren van de dienstverlening gehanteerd.

Indien U een overeenkomst hebt van minimaal één jaar of meerdere jaren, dan wordt deze overeenkomst na afloop van de contracttermijn telkens verlengd met minimaal één jaar. Tussentijdse opzegging is dan niet mogelijk.

Indien tijdens de contracttermijn aanpassingen aan de dienstverlening worden gemaakt, zoals meerdere aansluitingen binnen de overeenkomst of additionele dienstverlening, gelden voor die aanpassingen de initiële contracttermijnen van het moment van activeren van de dienstverlening. Met ander woorden de overeenkomst wordt dan verlengd met de inititële contractperiode.

Voor particuliere klanten gelden de regels over het aangaan van abonnementen zoals gesteld door de ACM.

 • Artikel 12.4.  

Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren. U bent zelf verantwoordelijk voor het bewijs dat u tijdig heeft opgezegd of ontbonden. InCompanyMedia stuurt dan een bevestiging van de opzegging langs elektronische weg of per brief.

 • Artikel 12.5.  

Beide partijen hebben het recht de Overeenkomst per direct te ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in haar verplichtingen, echter alleen nadat de partij die wenst te ontbinden eerst de wederpartij in gebreke heeft gesteld en de wederpartij desondanks tekort blijft schieten. Dit recht bestaat niet wanneer de tekortkoming zodanig klein is dat ontbinding op die grond onredelijk zou zijn.

 • Artikel 12.6.  

De Overeenkomst eindigt automatisch indien u failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, u anderszins het vrije beheer over uw vermogen verliest of indien u komt te overlijden. Indien de Overeenkomst op naam van een gemeenschappelijk huishouden is afgesloten, geldt dit alleen wanneer het alle partners daaruit betreft.

Artikel 13.  Over deze Algemene Voorwaarden

 • Artikel 13.1.  

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van InCompanyMedia alsmede op elke Overeenkomst tussen u en InCompanyMedia die daaruit voortvloeit, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 • Artikel 13.2.  

Het voorgaande geldt echter slechts indien InCompanyMedia u deze Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst ter hand heeft gesteld. Bij een Overeenkomst die langs elektronische weg wordt gesloten (bijvoorbeeld via de Website) dient InCompanyMedia hiervoor deze Algemene Voorwaarden op zo’n manier beschikbaar te stellen dat u ze eenvoudig kunt opslaan en afdrukken.

 • Artikel 13.3.  

Indien u bepalingen of voorwaarden stelt bij het sluiten van de Overeenkomst die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn deze bepalingen of voorwaarden voor InCompanyMedia alleen bindend indien en voor zover deze door InCompanyMedia uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 • Artikel 13.4.

InCompanyMedia is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen treden in werking 30 kalenderdagen nadat InCompanyMedia ze aan u heeft medegedeeld. InCompanyMedia zal u deze wijzigingen of aanvullingen schriftelijk en op de Website aan u mededelen.

 • Artikel 13.5.

Indien een wijziging of aanvulling nadelig voor u is en u deze niet wenst te accepteren, kunt u binnen deze periode van 30 kalenderdagen de Overeenkomst opzeggen.

 • Artikel 13.6.

Indien enige bepaling uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden in strijd blijkt met dwingend recht of om een andere reden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 • Artikel 13.7.

Niets uit deze Algemene Voorwaarden zal door InCompanyMedia worden uitgelegd op een wijze die in strijd is met dwingend recht uit de Telecommunicatiewet of uit andere toepasselijke wetgeving.

Artikel 14.  Slotbepalingen

 • Artikel 14.1.  

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 • Artikel 14.2.  

Indien u een klacht heeft naar aanleiding van de Overeenkomst of een Dienst, kunt u deze indienen bij InCompanyMedia. InCompanyMedia zal hierop binnen 20 werkdagen reageren. Echter, het indienen van een klacht ontslaat u niet van uw contractuele verplichtingen.

 • Artikel 14.3.  

Informatie en mededelingen op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer-, reken- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

 • Artikel 14.4.  

De door InCompanyMedia ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie of vastlegging van enig feit (bijvoorbeeld in logfiles of gedane metingen) geldt als bindend, tenzij u tegenbewijs kunt leveren. Bij een geschil tussen u en InCompanyMedia zal InCompanyMedia u op verzoek inzage verschaffen in de door haar ontvangen of opgeslagen versies.

 • Artikel 14.5. 

Het is u niet toegestaan deze Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende verplichtingen over te dragen aan een ander zonder nadere schriftelijke toestemming van InCompanyMedia.

 • Artikel 14.6.  

InCompanyMedia behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst en de voor haar daaruit voortvloeiende verplichtingen over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteit(en) van haar over neemt.

 • Artikel 14.7. 

InCompanyMedia B.V. houdt rekening met de grondwettelijke bepaling, en verklaart dat het Nederlands Recht van toepassing is op de levering van diensten en producten.

Top