Privacy Reglement

1. Inleiding 

InCompanyMedia b.v. vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers van de website belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving, o.a. de Wet bescherming persoonsgegevens, verwerkt.

Een ieder wordt verondersteld bekend en akkoord te zijn met de voorwaarden van het gebruik van deze website zoals beschreven in deze privacyverklaring.

2. Gegevens

Bij en/of na bezoek van deze website, dan wel voor gebruik bij de rapportages over deze website verzamelen we de volgende soorten (statistische) gegevens

1. Naam en e-mailadres van bezoekers middels registratie- of reactieformulieren. Bezoekers zijn niet verplicht zich te registreren om van deze website gebruik te maken, noch zijn ze verplicht om feedback te verschaffen middels een reactieformulier.

2.  Klikgedrag bij bezoek van deze website (‘logging’) Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via zogenaamde logging. Logging is gericht op het verkrijgen van gebruiksgegevens van anonieme of ingelogde gebruikers. Elke keer als u een pagina ophaalt, stuurt u informatie naar de webserver. Deze informatie wordt opgeslagen en voor statistieken gebruikt. De logging bevat informatie over wie (welke gebruiker) wanneer met welke gegevens over welk product (of object) heeft geraadpleegd. Op basis van deze logging kunnen periodieke rapportages worden opgesteld. In een loggingapplicatie worden gebruikgegevens opgeslagen. De gelogde gebruikersnaam of computeradres (IP-nummer) wordt vastgelegd en verschaft informatie over de handelingen van een anoniem of een identificeerbaar natuurlijk persoon binnen deze website. Deze bezoekgegevens zijn in principe te herleiden tot de identiteit van een gebruiker (via een verstrekte gebruikersnaam dan wel via het vastgelegde IP-adres van de computer). Het is niet de bedoeling deze, op natuurlijk personen herleidbare, informatie te gebruiken. Met behulp van de logs worden met behulp van programmatuur statistieken gemaakt die niet meer herleidbaar zijn tot (natuurlijke) personen. De ruwe gegevens worden niet publiekelijk gemaakt en na twee wekenfysiek verwijderd (zie beveiliging, sub 5.).

De InCompanyMedia bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarmee de InCompanyMedia deze verwerkt (zie verder sub 3).

3. Doeleinden

InCompanyMedia verwerkt en verzamelt persoonsgegevens voornamelijk met het doel om inzicht te krijgen in de het klikgedrag (‘logging’) van de bezoekers van deze website: – het management van de technische infrastructuur; het onderhoud en beheer van het netwerk en/of de applicatie waarop deze website draait; – interne controle en beveiliging; – onderzoek en statistiek ten behoeve van het gebruik van het netwerk en de applicatie waarop deze website draait; – beantwoorden van vragen en klachten en het verstrekken van inlichtingen aan gebruikers; – in gevallen van ernstig misbruik het achterhalen van de gebruiker (zie ook bij Vrijgegeven van loggings onder sub 4.).

4. Vrijgeven van loggings

De logginggegevens worden in de volgende omstandigheden vrijgegeven:

– Indien InCompanyMedia hiertoe op grond van wetgeving verplicht wordt gesteld;

– Met toestemming van de gebruiker;

– indien er sprake is van misbruik;

– Indien de informatie gegenereerd is door spiders of bots en de gegevens nodig zijn  om technische problemen op te lossen;

– Wanneer een gebruiker ernstig vandalisme heeft gepleegd, kunnen de gegevens worden doorgegeven bij een klacht die bij de internetserviceprovider van de betreffende gebruiker wordt ingediend;

– Wanneer het nodig is om de rechten, eigendommen of veiligheid van InCompanyMedia, zijn gebruikers of het publiek te waarborgen.

5. Beveiliging

InCompanyMedia draagt zorg voor een beveiliging als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Telecommunicatiewet van alle gegevensverzamelingen die mogelijk verkeers- en/of persoonsgegevens bevatten, voor zover dergelijke verzamelingen in het kader van de internetdienstverlening van InCompanyMedia in het systeem van InCompanyMedia alsmede in de door de InCompanyMedia in verband daarmee gehouden administraties aanwezig zijn.

InCompanyMedia heeft ten behoeve van genoemde beveiliging de volgende fysieke maatregelen getroffen, inclusief organisatorische controle daarop:

– Inbraakalarm;

– Kluis voor opslag gegevensbestanden;

– Logische toegangscontrole met behulp van wachtwoord of pincode;

– Automatische logging voor toegang tot persoonsgegevens, inclusief een controleprocedure;

– Firewalls.

Binnen de organisatie van InCompanyMedia worden uit een gegevensverzameling slechts gegevens verstrekt in de hierboven onder 4 genoemde situaties. Rechtstreekse toegang tot de verzameling hebben de systeembeheerder en de applicatiebeheerder.

6. Verstrekking aan derden

Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt InCompanyMedia geen persoonsgegevens aan derden. Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die InCompanyMedia namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd.

Binnen de organisatie van InCompanyMedian de persoonsgegevens van gebruikers alleen toegankelijk ten behoeve van de bedrijfsvoering en slechts voor de hierboven genoemde personen. InCompanyMedia kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van gebruikers doen uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun overeenkomst toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent InCompanyMedia onder de voorwaarde dat deze derde het bepaalde in deze verklaring in acht neemt.

7. Cookies

Deze website maakt gebruikt van zogenaamde persistent cookies die op de computers van de bezoekers worden geplaatst. Deze cookies blijven na het afsluiten van de browser op de computer van de gebruiker achter. Deze cookie dient ervoor om een gebruiker te kunnen identificeren als een terugkerende gebruiker. Deze cookie is niet schadelijk voor de privacy van de bezoeker en er is geen sprake van (het verwerken van) persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Op de webserver van deze website blijft deze informatie niet bewaard.

8. Inzage

De gebruiker kan te allen tijde inzage krijgen in zijn of haar persoonsgegevens. De gebruiker heeft bovendien het recht om zijn of haar persoongegevens te corrigeren en/of te laten verwijderen. De gebruiker kan zich voor het verkrijgen van inzage in de opgeslagen persoonsgegevens wenden tot InCompanyMedia via E-mail

InCompanyMedia zal ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens een verzoek tot inzage, wijziging en/of verwijdering op grond van deze wet in behandeling nemen en betrokkene hierover binnen 4 weken schriftelijk informeren.

9. Wijzigingen

InCompanyMedia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring voor deze website. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van InCompanyMedia.

10. Vragen

InCompanyMedia hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze uiteraard aan ons richten per E-mail

Top